Amaç ve Hedefler

    İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü resmi olarak 27.11.2013 tarihinde İş sağlığı ve iş güvenliği alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmek, çalışanların sağlığını koruyucu ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

 

Koordinatörlük, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde
bulunur:
a) İş sağlığı ve iş güvenliği çalışma planı hazırlamak,
b) İş sağlığı ve iş güvenliği eğitim planı hazırlamak,
c) Risk değerlendirme çalışmalarını planlamak,
d) Acil durum planı hazırlamak ve acil durum tatbikatları düzenlemek,
e) İş kazası ve meslek hastalıklarını soruşturmak, kök sebep analizi yapılarak doğru önlemleri planlamak,
f) Faaliyet alanı kapsamında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak,
g) İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla
işbirliği yaparak konferans, seminer ve kurslar düzenlemek,
h) İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yetişmiş olan bilim adamları ve uzmanların dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izlemelerini sağlamak,
i) İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak işverenlere ve
çalışanlara yönelik eğitimler düzenlemek, danışmanlık hizmeti vermek ve işyeri ortam risk faktörlerinin kontrolünü sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
j) Talep veya ihtiyaca göre diğer gerekli çalışmaları yapmak.